تعرفه ثبت دومین های بین المللی

 

 

تمدید سالیانه ثبت سالیانه دومین
390000 R 390000 R .com
.net
.org
.info
.biz
.name
.us
.eu
1100000 R 1100000 R .co
.tv
850000 R 850000 R .ws
650000 R 650000 R .asia
.tel *
.co.uk (2 Years) **

 

* : دامنه tel مانند نام های دامنه com عمل نمی کند و به نوعی یک کارت ویزیت و نقطه اتصال جهانی به شمار می آید تا محلی برای ساخت سایت. (امکان فعال سازی سایت و ایمیل ندارد).

 

 ** : دامنه های .co.uk تنها به مدت ۲ ساله قابل ثبت و تمدید است. قیمت فوق برای مدت ۲ سال است

 

 

 

تعرفه ثبت دومین های ملی

 

ثبت و تمدید 5 ساله ثبت و تمدید 1 ساله دومین
250000 R 80000 R .ir
3000000 R 100000 R .id.ir
.co.ir *
.ac.ir **
.sch.ir ***
.net.ir ****
.ایران
380000 R 180000 R .org.ir ***
.gov.ir ***

 

 

توضیحات!

 

در ذیل برخی شرایط ثبت دامنه که توسط مرکز ثبت دامنه های آی.آر تبیین شده؛ ذکر شده است. توصیه میشود جهت جلوگیری از هرگونه مشکلات بعدی موارد زیر را خوانده و در صورتیکه سوالی در رابطه با آن دارید با بخش فروش ما: یا مرکز ثبت دامنه های آی.آر مطرح کنید.

 

* : ثبت دومینهای co.ir تنها برای شرکتهای ثبت شده، همراه با ارائه روزنامه رسمی شرکت امکان پذیر است. نام انتخاب شده حتما بایست شامل تمامی کلمات نام شرکت یا مخفف همه کلمات نام شرکت باشد و الا از سوی مرکز تایید نخواهد شد. 

 

** : ثبت دومینهای ac.ir , sch.ir تنها برای آموزشگاها، دانشگاها و موسسات آموزشی همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن موسسه میسر خواهد بود. ضمنا ac.ir تنها برای موسسات آموزشی دارای مجوز از آموزش عالی ثبت میشود. 
 

*** : ثبت دومینهای gov.ir , org.ir تنها برای سازمانها و ارگانهای دولتی، همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن سازمان میسر خواهد بود. 
 

**** : دومینهای net.ir تنها برای شرکتهای ICP / ISP خدمات دهنده اینترنت دارای مجوز رسمی قابل ثبت است. 

**/*** : پس از ارسال سفارش، درخواست کتبی ثبت دومینهای ac.ir, sch.ir, gov.ir را به ایمیل مرکز ثبت دامنه های آی.آر info@nic.ir  ارسال نمایید.