این لیوان ها دارای دو خصوصیات بارز هستند که نسبت به سایز لیوان های ساده سرامیکی دارند:


- امکان تفکیک لوگو و شعار مجموعه  / امکان تفکیک زمینه دلخواه با نوشته و یا شعار.


- امکان دریافت حرارت داخلی ماده سیال داخل لیوان نمایش دو طرح بر روی لیوان.