طراحی و تولید انواع برچسب های شیشه ای و برچسب های پشت سفید برای نصب بر روی انواع پشت شیشه:


- برچسب معاینه فنی و مراکز کنترل


- کنترل های کیفی


- نمایندگی های شرکت های خودرویی


- تعمیر گاه های خودرو و امداد های خودرویی