چشم انداز

• ارائه خدمات چاپخانه ایی استاندارد ومنظم وبکارگیری از جدیدترین امکانات روز دنیا

• متمرکز کردن کلیه نیازهای چاپی و تبلیغاتی در یک مکان

• استفاده از علم ودانش صنعت چاپ توسط پرسنل آموزش دیده ومتخصص

 

ماموریت

ماموریت ما این است که بتوانیم با بهره گیری از امکاناتی که در اختیارداریم سلیقه مشتریان خودرا گارانتی کنیم واز صنعت چاپ دیچیتال بعنوان یک حرفه تخصصی برای برطرف کردن نیازهای چاپی مشتریان استفاده کنیم.

 

ارزش ها

• احترام به حقوق مشتری وجلب رضایت آنان

• رعایت انصاف در کلیه مراحل

• امانت داری ومسئولیت پذیری در نگهداری وحفظ کارها و فایل ها

• اهمیت دادن به وقت مشتریان