لوگو:

 

 

 

لوگو تایپ یا نشانه نوشتار که در بازار کار بیشتر به صورت لوگو معروف گشته است، کاربردی برای شناسایی نام تجاری و یا فرهنگی دارد. لوگو عناصر گرافیکی هستند که عنصر بصری به کار رفته درآنها، نوشته است. این نوشته می تواند یک نوشته خاص باشد و یا حتی یک نوشته نسطعلیق باشد.