بسته بندی جعبه :

 

بسته بندی جعبه و طرح یک جعبه یکی از عواملی است که قبل از خرید یک محصول با مخاطب ارتباط برقرار می کند و باعث فروش و یا عدم فروش یک محصول می گردد و برای مخاطب نقشی مهم را دارد. طرح جعبه هرچه جذاب تر باشد در ذهن مخاطب می ماند و مخاطب با محصول به راحتی ارتباط برقرار می کند.