پوستر های فرهنگی :

 

این پوستر ها بیشتر برای ایامی خاص و یا مراکزی خاص طراحی و تکثیر می گردد و بعد هنری این پوستر ها و مفهومی بودنشان خیای مهم است و بار تبلیغاتی در آنها بسیار کم است ولی بار مفهومی و نقد پزیری بسیاری را دارد.