لیبل بسته بندی :

 

لیبل بسته بندی یکی از عواملی است که زیبایی خاصی به محصول می دهد و می تواند یک جذابیتی خاص را به محصول القاء نماید و مصرف کننده از استفاده یک محصول احساس لذت کند.