پوستر های تبلیغاتی:

 

پوستر های تبلیغاتی جهت تبلیغات و معرفی محصولات استفاده می گردد، و دارای پیام تبلیغاتی است که در فروش و معرفی محصول نقش مهمی دارد.