آیدین سهرابی 
مدیر هنری
 
 
 
 
 
 
فرزانه عباسپور  
طراح گرافیک 
 
 
 
 
 
 
 
ثمین حسینی 
 کارشناس گرافیک محیطی
 
 
 
 
 
 
 
ندا سهرابی 
 کارشناس گرافیک محیطی