کاتالوگ :

 

 کاتالوگ عبارت است از مجموعه برگ هایی که برای معرفی یک سری خدمات، یا کالا ها و یا یک سری محصولات در جهت شناسایی و فروش در جهت بازار یابی که امکان دارد در کاتالوگ کلیه تصاویر یک محصول و یا خدمات نمایش داده گردد و یا به نوعی اجمالی این کار انجام شده باشد.