اینتر فیس:

 

اینتر فیس عبارت است از شکل ظاهری یک بستر الکترونیکی، امکان دارد این بستر الکترونیکیدارای تعریفات خاص و مخصوصی باشد ولی گروهی از کاربرد های این طراحی عبارت است از:

 

- شکل ظاهری یک نرم افزار کاربردی (حسابداری، انبار داری و غیره)

- شکل ظاهری کاربردی یک نرم افزار CRM

- صفحه کاربردی یک دستگاه الکترونیکی ( تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر)

- صفحه کاربردی یک پنل اطلاع رسانی