کاراکتر دو بعدی:

 

هدف از ساخت کاراکتر برای یک محصول و یا یک خدمات حتی برای یک مجموعه خاص این است که بتوان تبلیغات محیطی را جهت دار کرد و مخاطب را بر یک بستر مطوئن مخاطبی انگیزه دار کرد بدون اینکه وی آگاه گردد که این کار انجام شده است. کاراکتر می تواند به راحتی پیامی را در خود به سادگی و راحتی حمل نماید و به مخاطب انتقال دهد و در صورتی که  هیچ یک از عناصر تبلیغاتی نمی توانند این گونه به سادگی پیام را به مخاطب انتقال دهند و باعث می گردد، مخاطب هدف پیام با تنش بصری رو در رو گردد.