کارت شناسایی:

 

 

 

 کارت شناسایی که در جهت معرفی حقیق و یا حقوقی افراد مورد استفاده قرار دارد به عنوان یکی از عناصر هویت سازمانی یک مجموعه و فرد به حساب می آید و در این خصوص زیبایی این کارت نقش مستقیم در برخورد و تعیین شخصیت حرفه ای دارد.

 

 این کارت های شناسایی می تواند در سایز ها و متریال های مختلفچون : کاغذی ، پی وی سی و کارت پی وی سی دارای چیپ های شناسایی و تردد طراحی و تولید گردد.