اوراق بهادار:

 

 کلیه اسنادی است که برای یک شرکت ارش مالی و حقوقی دارد و طراحی این مجموعه با دانش طراحی و مسائلی چون آنتی کپی ها همراه است و برای طراحی این ست باید تمام مواردی را در نظر گرفت که باعث عدم کپی و جعل گردد و دپارتمان گرافیک پازینه در این امر به عنوان مشاور محصوب می گردد.