سربرگ و ملزومات:

 

 یکی از مسائلی که در نمایش هویت و شکل تصویری یک مجموعه ( شرکت و یا یک فرد حقیق) به شمار می رود، سیستم ملزومات و ست های اداری این مجموعه است که باعث می گردد مخاطب تصویری زیبا را برای خود تصور کند و برای این مجموعه امتیاز و هویتی در ذهن خود ایجاد کند.

 

 

 

 

گاه گاهی بعضی از مجموعه ها با عدم در نظر گرفتن هویت سازمانی خود به راحتی و بصورت کاملا غیر حرفه ای نامه ها و مراودات اداری و درخواستی خود را بصورت ناشیانه در کاغذ هایی که خود طراحی کرده و یا از مجموعه دیگر اقتباص کرده اند استفاده می کنند که این امر در ارائه فاکتور ها و یا قرار داد هایشان بسیار تاثیر مستقیم دارد و خود بر این مسئله آگاه نیستند و به سادگی امتیاز و نازضایتی پنهانی برای مخاطب خود ایجاد می کنند که این امر در گروه تبلیغات های و نگرش های منفی به شمار می آید.