روی جلد:

 

 روی جلد به عنوان یکی از مسائلی است که در اولین برخورد با مخاطب باعث می گردد که مخاطب به طرف یک نشریه یا یک کاتالوگ جذب گردد، و این امر در مطالعه یک کتاب، نرشیه و یا کاتالوگ امر مهمی به شمار می آید و اکثر طراحان سعی بر پر جاوه نمایش دادن این بخش از سروی خود هستند تا مخاطب را هرچه بهتر و سریعتر جذب نمایند.