صفحه آرایی:

 

 

 صفحه آرایی یک کتاب، نشریه و یا یک کاتالوگ به مخاطب و بیننده این امکان را می دهد که مخاطب بتواند به درستی و بدون سردرگمی مطالب مورد نیاز را مطالعه نماید بدون اینکه از دیدن تصاویر و یا مطالب دچار خستگی گردد، گرچه این اطلاعات دارای بخش آگاهی سازی باشد.