هزینه اقلام نمایشگاهی برای سال 1394 بصورت اجاره و فروش بشرح زیر می باشد.


- هزینه چاپ بصورت جداگانه محاسبه می گردد.


- هزینه طراحی بصورت جداگانه محاسبه می گردد.


 

اجاره

فروش

نام

کد

1/000/000

1/400/000

استند رول آپ تک وجهی

PSR 11

2/000/000

2/400/000

استند رول آپ دو وجهی

PSR 12

5/000/000

15/000/000

پاپ آپ 4 در 3

PSP 34

3/000/000

5/500/000

پاپ آپ 4 در 3

PSP 33

1/500/000

4/500/000

میز کانتر

PMK

1/500/000

10/000/000

جای کاتالوگ پلکسی

PC 14

 

2/800/000

جای کاتالوگ پارچه ای

PC 15

18/000/000

47/000/000

پاپ آپ 4 در 2 فرم L

PSL 42