استاندارد سازی هویت سازمانی

 

استاندارد سازی هویت سازمانی یکی از بحث های بسیار مهمی به شمار می رود، که نقش مهم و حیاطی را در سیستم یک شرکت بازی میکند. این استاندارد گاهی آنچنان شکل ظاهری یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد که مجموعه ای با استاندارد سازی این معقوله خیزی را میگیرند و قوی پیشرفت را می ربایت، و ذهن مخاطبان هدف را به سوی خود جلب می کنند، و باعث می گردند تا مخاطبان اعتماد بیشتری بر مجموعه آنها داشته که این امر باعث می گردد که سهم بیشتری را از بازار به خود اختصاص دهند.

 

 

گاهی ما با مجموعه هایی بخورد می کنیم که اوراق اداری آنها هر کدام از یک طرحی برگرفته شده است و در هرکدام نمونه آرم (نشانه) به کاررفته است، موارد اطلاع رسانی ( کاتالوگ، بروشور و موارد مشابه) هرکدام با سایز بندی های غیر الگو بندی شده و بی نظم بکار می رود که ما احاساس می کنیم که ما با چند مجموعه متفاوت در یک مجموعه طرف حساب هستیم و حسی گنگ و عدم اعتماد را برای ما می آفریند که این امر باعث می گردد مخاطب مجموعه در عقد قرار داد ها و یا انجام کار با اینگونه مجموعه ها دچار تعلل گردد.

دپارتمام برند سازی پازینه با بررسی این گروه و ایجاد هویت سازمانی دقیق و تعریف شده استاندارد در جهت بهینه سازی هویت یک شرکت می کوشد که کارفرمایان خود را به گونه ای برنامه سازی و برنامه ریز کند که بتوانند با کمترین هزینه بهترین زیبایی و هویت را برای خود رقم بزنند.