یکی از آسیب هایی که برند ها در بازار تجاری و یا رقابتی می بینند، این است که گام اول ثبت برند را بصور صحیح انجام می دهند و سرمایه ای هنگفت را جهت تبلیغات این برند در عرض چند سال انجام می دهد ولی به علت های مختلف از تمدید برند خود سر باز می زند و این عمل به نوعی بستری می گردد که رقبا با ثبت برند، بصورت کاملا قانونی بر علیه مالک قبلی برند دادخواستی را تنظیم و این مجموعه را از استفاده این برند منع سازند و این همان چیزی هست که آنها در انتظار آن بوده اند که کافرمای اولیه برند هزینه ای را برای تبلیغ برند کند و بعداٌ خود اقدام به تمدید آن نکند، ولی مجموعه پازینه با ارائه راه کاری قانون برند شما را به تمدید و از پرداخت مجدد هزنه های گزاف و یا موارد نظیر آن جلو گیری می نماید.