درباره دپارتمان برند و هویت سازمانی پازینه

 

جهان امروزی ما در گرو مسائل بسیار پیچیده تبلیغاتی و امور برند سازی می باشد، که ما به نوعی مستقیم و غیر مستقیم با این امور درگیر هستیم و سعی بر این داریم که این بحث را بطور حرفه ای بررسی و دنبال نماییم و چه بسا گه گاهی به علت عدم داشتن آگاهی صحیح از برند سازی بصورت ناخواسته بر برند خود آسیب هایی وارد می سازیم.

 

در این راستا کانون تبلیغاتی پازینه با بررسی مخاطبان هدف و نیاز های بازار تجاری، سعی بر این نهاده که با استفاده ازمدیران و کارشناسان خبره و کارا در امور برند سازی و مدیریت برند اصولی فنی و کارا را بر مشتریان و کارفرمایان خود معرفی و مشاوره دهد تا این مشتریان بتوانند به درستی بر برند و مدیریت برند سازی خود حاکم گردند و نبض بازار تبلیغات را به درستی هدایت کنند.