ایجاد هویت سازمانی

 

 

دپارتمان پازینه با در نظر گرفتن یک برنامه ای دقیق و تعریف استراتژی واحدی برای سازمان مورد نظر، اقدام به ایجاد یک هویت سازمانی پویا و مدیریت شده می کند که این امر با در نظر گرفتن تمام جوانب یک شرکت و چشم انداز صورت می گیرد و سعی بر این می گردد که شرکت به سوی یک هویت و ماهیت مدریت شده و برندینگ گام بردارد.

در این سیستم تمام موارد درون سازمانی و برون سازمانی یک شرکت با الگوریتم های هویتی در نظر گرفته می شود و سعی بر این هست که نمای ظاهری یک شرکت با تعریف استاندارد هم سو گردد.

 

موارد مورد بررسی در ایجاد یک هویت سازمانی:

 

- ایجاد الگو های همگن هويت سازماني

- تعریف هویت  و ساختار سازی

- تعریف نماد ها و نشان ها

- بيان هويت يك سازمان

-  تعریف ارتباطات و هدف گزاری از ارتباطات