خط مشی و دورنمای مجموعه 

 

دپارتمان برند و هویت سازمانی  پازینه در خصوص برند سازی و ساخت هویت سازمانی، دارای اصول اساسی و بنیادی می باشد؛ که این اصول با بررسی های متعد انجام می گردد و در زمان ها در حال رشد و تکامل می باشد.

 

اصول بنیادی این دپارتمان عبارت از:

 

نوع فعالیت، گروه هدف (سن و جایگاه)، حوزه های ارتباطی، اهداف، چشم انداز

 

1- ایده پردازی (تهیه پیام و انتخاب رسانه: برای خلق ایده می توان با بررسی وضعیت مخاطبان و تعیین مزایای آن، ایده مناسبی را آفرید.

 

2- ارزیابی و انتخاب: اجرای ایده ها بایستی معنادار، شاخص، برجسته ، باور کردنی و قابل اندازه گیری باشند.

 

3- پیش آزمون: قبل از اجرای اصلی سنجش و پیش آزمون ایده، پیام و رسانه ضروری است.

 

4- اجرا: بایستی پیام در رسانه به نحوی اجرا شود که توجه و علاقه مخاطبین هدف را برانگیزد.

 

5- بازخورد: دریافت بازخورد پس از اجرا جهت تعیین ادامه مسیر ضروری است.