نسرین مددکار 
 مدیر مسئول و صاحب امتیاز
 
 
 
 
 
 
 آیدین سهرابی 
 کارشناس تبلیغات گرایش تجاری
 
 
 
 
 
 
 
 فرزاد حسینی  
 کارشناس ارتباطات الکترونیکی در بستر برندسازی