بررسی عوامل در هویت سازمانی

 

-حاکم کردن يک جريان فکري و اخلاقي در سازمان.

-تعريف و عمل نمودن شفاف و صريح به ارزشهاي سازماني.

-الگو کردن و برجسته تر کردن برخي خصيصه هاي اخلاقي در سازمان در نزد مديران.
-اصالت بخشيدن و هويت بخشيدن به محصول يک شرکت. 
-دادن روحيه برتري طلبي به پرسنل براي احساس تعلق به سازمان.
-حمايت از پرسنل در شرايط سخت و دشوار آنان.
-ايجاد هويت مجازي براي يک شرکت و محصولات آن.
-انجام فعاليت هاي گروهي خارج از محيط کار نظير ورزش هاي گروهي، مسافرت ها و مراسم خانوادگي پرسنل و برنامه هاي آموزشي و تفريحي جانبي.
-ساخت يک برند براي محصولات و هويت بخشيدن به آن برند، نام ، رنگ و يا فرم محتوايي شرکت حتي تا حد يک فرم کردن پوشش لباس پرسنل در موارد خاص.
-برگزاري جلسات هماهنگي متعدد، تفويض مسؤوليت به افراد و در نظر گرفتن راي و نظر آنان در طراحي برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت
-طراحي يک گردش کار مناسب براي نظام پيشنهادات و تشويق افراد به دادن پيشنهادات سازنده و موثر و قدرداني از پيشنهادات خوب
-رعايت عدالت بين پرسنل در تنبيه ها و تشويق هاي مناسب و متناسب
-تعريف گروه هاي مناسب و هماهنگ در عين گردش افراد و هماهنگ کردن همه با يکديگر (رفاقت هاي درون گروهي، رقابت هاي گروهي)